Användningsvillkor

Välkommen till Tavelbutiken! Våra tjänster och produkter tillhandahålls i enlighet med följande villkor. Genom att använda webbplatsen samtycker du till dessa villkor. Läs dem noga. Webbplatsen ägs och tillhör Ramdax AB.

Sekretess

Läs vår sekretesspolicy för att sätta dig in i våra sekretessregler.

Elektronisk kommunikation

Du lämnar ditt samtycke till att ta emot kommunikation från oss via e-post. Du samtycker till alla avtal och meddelanden, samt all information och övrig kommunikation vi förser dig med per e-post tillgodoser alla juridiska krav med avseende på att sådan kommunikation ska vara i skriftlig form.

Ditt konto

Om du använder webbplatsen är du ansvarig för att vidmakthålla ditt kontos konfidentialitet och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du samtycker även till att ta på dig ansvaret för alla aktiviteter med samband med ditt konto eller ditt lösenord. Vi förbehåller oss rätten att förvägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehållet, eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

Copyright

Allt webbplatsinnehåll utgör vår egendom, eller egendom som tillhör våra innehållsleverantörer, och skyddas av internationell copyrightlagstiftning. Köp av en produkt förser inte köparen med något copyrightintresse eller annan immateriellrättighet i produkten. Allt webbplatsinnehåll som inte utgör vår egendom används med tillstånd. Dispositionen och sammanställningen av allt webbplatsinnehåll utgör vår egendom med ensamrätt och skyddas av internationell copyrightlagstiftning. All programvara som används på webbplatsen utgör vår egendom, eller egendom som tillhör våra programvaruleverantörer, och skyddas av internationell copyrightlagstiftning.

Varumärken

Viss grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstebenämningar utgör varumärken, servicemärken eller helhetsintryck som tillhör vårt företag eller våra närstående företag. Våra varumärken och helhetsintryck får inte användas i några kommersiella eller andra syften utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla andra varumärken och servicemärken som inte ägs av Ramdax eller våra närstående företag, som förekommer på webbplatsen, utgör respektive ägares egendom och antingen får eller får inte användas utan ägarens föregående skriftliga medgivande.

Copyright och varumärken; reklamationer

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats eller använts på webbplatsen på ett sätt som utgör ett copyright- eller varumärkesintrång ber vi dig meddela oss detta på det sätt som framgår av stycket nedan. Utöver i ett begränsat antal fall, som omfattas av godkända avtal, reproducerar eller tillverkar vi inte de produkter som erbjuds på vår webbplats, utan i stället köper eller licenserar vi produkter från tredjepartsleverantörer som kan styrka för oss att de har tillräckliga rättigheter för att ge oss tillstånd att visa upp och sälja produkterna på webbplatsen. Vid emottagandet av ett yrkande i god tro avseende överträdelse, eller då vi medvetandegörs om en faktisk eller hävdad överträdelse, kommer vi att avlägsna sådan faktiskt eller hävdat överträdande produkt från webbplatsen och/eller upphöra med försäljningen av produkten/produkterna i avvaktan på vår undersökning.

Meddelande om och rutin för yrkande med avseende på copyright/varumärkesintrång

Om du anser att ditt verk har kopierats, distribuerats eller använts på webbplatsen på ett sätt som utgör en kränkning av upphovsrätt eller varumärken ber vi er skicka brev till oss på nedan adress märkt: ”hävdat intrång”, undertecknar och skickar den till:

Ramdax AB

Mäster Palms väg 28

13460 Ingarö

RRR
C/
Nockebyva50

167 75 Bromma, Sverige
info@mrposter.se

 

Användning av vissa andra tjänster

Vi erbjuder våra webbplatsanvändare vissa tjänster som innefattar användningen av bilder av våra produkter. Dessa innefattar, men begränsas inte till, våra tjänster “Friend2Friend”  och “Send a gift-Card”. De produktbilder som tillhandahålls via dessa tjänster skyddas av internationell copyrightlagstiftning och får inte användas för något annat syfte. De som använder dessa tjänster får inte: (a) ändra, anpassa eller manipulera någon produktbild; (b) använda en produktbild i någon annan form än den i vilken den tillhandahålls av oss; (c) reproducera en produktbild på annat sätt än det avsedda med samband med användningen av tjänsten; (d) avlägsna någon kod eller identifierande information från en produktbild; eller (e) inaktivera den länk som sammanhänger med en produktbild eller ordna så att bilden i sista hand länkar till en annan destination är vår webbplats.

Recensioner, kommentarer och frågor

Besökare kan sända recensioner, kommentarer och andra meddelanden, eller skicka in förslag, idéer eller frågor till info@tavelbutiken.com. Genom att göra det bekräftar du vår rätt att fritt använda, yppa, reproducera, ändra, licensiera, överföra och utnyttja sagda förslag eller idéer på det sätt vi själva väljer.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inte något ansvar för att webbplatsen, dess servrar eller e-post som skickas från webbplatsen är fri(a) från virus eller andra skadliga komponenter. Vi ansvarar inte för några skador av vad slag det vara må som uppkommer till följd av användning av webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, direkta skador, indirekta skador, tillfälliga skador, straffåtgärdsskador eller följdskador. Vissa lagar tillåter inte den typ av begränsningar som stipuleras i denna paragraf. Där sådana lagar gäller är eventuellt en del av, eller samtliga, ovanstående begränsningar inte tillämpliga för dig och du kan därutöver ha ytterligare rättigheter.

Tillämplig lag

Genom att besöka webbplatsen samtycker du till att det är lagarna i Sverige, utan hänsyn tagen till principerna för lagkonflikter, som reglerar dessa användningsvillkor och eventuella tvister av vad slag det vara må som uppkommer mellan dig och oss med samband med användningen av denna webbplats. Eventuella tvister som på något som helst sätt har samband med ditt besök på eller din användning av webbplatsen är till fullo föremål för jurisdiktionen hos domstolarna i Stockholm, Sverige, och du samtycker till dessa domstolars exklusiva jurisdiktion och behörighet.

Gällande språk

Denna svenskspråkiga version av våra användningsvillkor har tagits fram för att underlätta för dig. Den engelskspråkiga versionen är tillämplig vid varje tvist som kan komma att uppkomma mellan dig och oss med samband med användningen av denna webbplats. I händelse av motstridigheter eller oklarheter mellan denna svenskspråkiga version och den engelskspråkiga versionen gäller den engelskspråkiga versionen.

Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande; otillämpbarhet

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår webbplats, vår policy och dessa användningsvillkor när som helst och helt efter eget gottfinnande, och du ska därför titta på vår policy och våra villkor varje gång du besöker webbplatsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen efter det att vi gjort sådana ändringar godkänner du dessa ändringar. Om några av dessa villkor bedöms vara ogiltiga, sakna laga kraft, eller av vad skäl det vara må vara ej verkställbara ska ifrågavarande villkor betraktas såsom otillämpbart. Detta ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för de övriga villkoren.

NYHETSBREV